Warning: preg_split() [function.preg-split]: Delimiter must not be alphanumeric or backslash in /home/webmaster/html/bip/includes/mambo.php on line 861
Biuletyn Informacji Publicznej <br />jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego - Zasady przeprowadzania próbnej ewakuacji
www.mamboteam.com
Biuletyn Informacji Publicznej
jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego
Advertisement
Start
sobota, 29 listopad 2014
 
 
Powiązane artykuły
Zasady przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji.


ZASADY PRZEPROWADZENIA PRAKTYCZNEGO SPRAWDZENIA ORGANIZACJI ORAZ WARUNKÓW EWAKUACJI

(TZW. PRÓBNEJ EWAKUACJI)


Z CZEGO WYNIKA OBOWIĄZEK DOKONYWANIA PRÓBNEJ EWAKUACJI?


Na podstawie §13 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138) tzw. sprawdzenie warunków i organizacji ewakuacji powinno zostać przeprowadzone nie rzadziej, niż raz na dwa lata.


KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK PRZEPROWADZANIA PRÓBY?


Sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji powinni dokonywać właściciele i zarządcy budynków, zawierających strefę pożarową, przeznaczoną dla ponad 50 osób, będących stałymi użytkownikami.

JAKI JEST CEL PRÓBY?


Próbna ewakuacja ma dwa zasadnicze cele:

    1. Wskazanie administratorowi problemów, które mogą zaistnieć w obiekcie i utrudnić sprawną ewakuację.

    2. Przygotowanie administratora i użytkowników budynku do prawidłowej, samodzielnej ewakuacji, prowadzonej przed przybyciem straży pożarnej.


JAKIE SĄ ZASADY PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA PRÓBY?


Aby próbna ewakuacja przyniosła efekt w postaci rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa, obowiązują następujące zasady przeprowadzenia tej próby:

    1. Na kilka dni przed próbną ewakuacją należy pracownikom przypomnieć zasady zorganizowanej, bezpiecznej ewakuacji. Można to zrobić w formie krótkiej prelekcji lub przez zapoznanie ich z pisemnym pouczeniem.

    2. Najpóźniej na tydzień przed próbną ewakuacją należy pisemnie powiadomić o niej właściwego Komendanta Miejskiego lub Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

    3. Aby próbna ewakuacja przyniosła efekt w postaci wyrobienia prawidłowych nawyków osób pracujących w budynku (lub np. uczniów szkoły), niezbędne jest przeprowadzenie tej próby w sposób realistyczny. Nie należy na czas przeprowadzenia próby stwarzać sztucznych ułatwień, których nie byłoby podczas rzeczywistego pożaru lub innego niebezpiecznego zdarzenia. W dniu próby oraz w jej przededniu nie należy pracownikom (lub np. uczniom) przypominać, kiedy się ona odbędzie. Użytkownicy budynku powinni być zaskoczeni przez ogłoszenie ewakuacji, choć jednocześnie przygotowani przez uprzednie przeszkolenie.

    4. Podstawowe zasady przebiegu ewakuacji:

 • w chwili ogłoszenia ewakuacji pracownicy powinni wyłączyć lub zabezpieczyć urządzenia i materiały, które stwarzają zagrożenie. Należy np. zabezpieczyć naczynia z odczynnikami chemicznymi lub wyłączyć maszyny albo odłożyć narzędzia, które mogą spowodować okaleczenie.

 • pracownicy powinni pozostawić drzwi do pomieszczeń zamknięte, ale bez użycia kluczy. Okna również powinny zostać zamknięte.

 • osoby uczestniczące w próbnej ewakuacji powinny korzystać z najbliższej, optymalnej dla nich i oznakowanej drogi ewakuacyjnej (a zatem nie tylko z wyjścia głównego).

 • należy informować innych pracowników, że została ogłoszona ewakuacja. Idąc korytarzem, należy otwierać drzwi do mijanych pomieszczeń i oznajmiać, że zarządzono ewakuację.

 • napotykając wyjście ewakuacyjne zamknięte kluczem, ale zaopatrzone w kasetę z kluczem do wyjścia ewakuacyjnego, należy stłuc szybę w kasecie i użyć klucza do otwarcia drzwi.

 • po ewakuacji, na zewnątrz budynku, pracownicy (lub np. uczniowie) powinni grupować się według komórek organizacyjnych (np. wydziałami, klasami szkolnymi itp.) w bezpiecznych miejscach na zewnątrz obiektu (np. na chodnikach, parkingu, boisku szkolnym itp.). Wskazane jest, aby grupy wychodzące różnymi drogami (wyjściami), zebrały się w jednym miejscu - co ułatwia ustalanie, czy wszyscy wyszli z budynku.

 1. Po zakończeniu ewakuacji osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi powinny ustalić, czy wszyscy podwładni opuścili budynek. W razie nieobecności należy ustalić, czy pracownik (lub np. uczeń) bezpośrednio przed próbą przebywał w budynku i z jakiego powodu go nie opuścił.

 2. Podczas przeprowadzania próby należy zastosować wszelkie środki zabezpieczające przed kradzieżą.

 3. Po zakończeniu próbnej ewakuacji należy przedstawić pracownikom (lub np. uczniom) popełnione błędy i zaobserwowane przykłady prawidłowego postępowania. Ma to na celu osiągnięcie poprawy przygotowania użytkowników budynku do ewakuacji.DODATKOWE WSKAZANIA DLA ADMINISTRATORÓW BUDYNKÓW:


Właściwe warunki ewakuacji powinny być w budynku zapewnione zawsze, a nie tylko w dniu próby.

Łączna szerokość dostępnych wyjść ewakuacyjnych powinna być taka, aby na każde 100 osób przebywających w budynku przypadało co najmniej 0.60 m szerokości wyjść ewakuacyjnych.

Z każdego miejsca, w którym może przebywać człowiek, odległość do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać tzw. dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego.

W ramach realizacji ustawowego obowiązku ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru i innego miejscowego zagrożenia administrator obiektu powinien określić sposób ogłaszania konieczności ewakuacji oraz wyznaczyć miejsca zbiórki osób ewakuowanych.

 
Top! Top!